دلیل برکناری حسین علاء از وزارت دربار


دلیل برکناری حسین علاء از وزارت دربار
درباره دلیل برکناری حسین علاء از وزارت دربار در ادامه اطلاعیه ساواک به شماره 1158/316 که در 18 خرداد‌ 1340‌ تهیه شـده‌ آمده است:«...[فتح اله‌]فرود می‌گفت آقای علاء و همسر ایشان طبق‌ نقشه‌ای‌ می‌خواستند‌ دختر خود را به همسری اعلی‌حضرت درآورنـد تـا سـلطنت را قبضه خود سازند و موقعی که‌ اعلی‌حضرت‌‌ همایونی‌ از قبول این پیشنهاد سـرزدند کـینه شدیدی در باطن نسبت به مقام‌ شامخ‌ سلطنت پیدا کرده‌اند و هرچه دوران خدمت آقای علاء در دربار شاهنشاهی بـیشتر ادامـه یـابد موقعیت شاهنشاه‌ هم‌ در بین‌ مردم ضعیف‌تر خواهد شد.» او بعد از کشته شدن رزم‌آرا، نخستین بار در اسفند ۱۳۲۹ نخست‌وزیر شد تا اردیبهشت ۱۳۳۰ که استعفا داد عهده‌دار این سمت بود. علاء بعد از استعفا از مقام نخست‌وزیری به وزارت دربار بازگشت و در قسمت اعظم زمامداری محمد مصدق؛ یعنی نزدیک به دو سال در این سمت ماند. علاء دومین بار پس از برکناری زاهدی در فروردین ۱۳۳۴ نخست‌وزیر شد. و تا فروردین 1336 که از نخست‌ وزیری استعفا کرد؛ ان سمت را برعهده داشت .در این سال علاء مجدداً به وزارت دربار تعیین شد و تا سال ۱۳۴۲ به مدت شش سال وزیر دربار بود .گرچه در بعضی از منابع تاریخی گفتند که بدلیل انتقاد حسین علاء از سیاست شاه در قبال نهضت امام خمینی که در یک جمع خصوصی مطرح کرده و این موضوع به گوش شاه رسید بود؛ از وزارت دربار برکنار شده است.اما سند ساواک نشان می دهد پشت پرده اختلاف های علاء و شاه، به سالهای پیش از آن برمیگردد که مخالفت محمدرضا شاه با ازدواج با دختر اعلاء هم یکی از موارد اختلاف این دو بوده است .