بازگشت غرور آفرین آزادگان سربلند به ایران


بازگشت غرور آفرین آزادگان سربلند به ایران
در تاریخ ایران روزهای بزرگی است که در ذهن آحاد مردم ایران ثبت شده است. یکی از این روزهای بازگشت اولین گروه آزادگان به ایران در 26 مرداد 1369 است. در این روز اکثرمردم ایران غرق در جشن و شادی برای بازگشت سرافرازانه رزمندگانی بودند که سالها در بند اسارت صدامیان گرفتار شدند. این آزادگان همچون قهرمانان وطن بر روی دوش مردم قرار گرفتند بخاطر همه مقاومت ها و صبری که در سنگر پنهان اسارت از خود نشان دادند و بخاطر ایران و انقلاب اسلامی همه سختی های اسارت را بجان خریدند.