هزینه هنگفت دندان‌های شهبانو!


تاریخ سند: ۲۷ تیر ۱۳۵۳

 

جناب آقای اسفندیاری

سفیر شاهنشاه آریامهر - برن

مبلغ پانزده‌هزار فرانک سوئیس برای پرداخت به دندان‌پزشک مخصوص علیاحضرت شهبانوی ایران حواله گردید*. خواهشمند است دستور فرمایید وجه نامبرده پرداخت و رسید مأخوذه را ارسال دارند.

رئیس اداره پیمان‌ها و اعتبارات خارجی دربار شاهنشاهی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

* البته در اینجا لازم است این نکته را تذکر دهیم که این هزینه قطره‌ای از دریای هزینه‌های دربار پهلوی می‌باشد؛ هزینه‌هایی که از جیب ملت مستضعف ایران پرداخت می‌شد.


هزینه هنگفت دندان‌های شهبانو!