کشیدن خطوط تلگراف در دوره قاجار


3995 بازدید

کشیدن خطوط تلگراف در دوره قاجار