کشیدن خطوط تلگراف در دوره قاجار


3250 بازدید

کشیدن خطوط تلگراف در دوره قاجار