23 شهریور 1396

کشیدن خطوط تلگراف در دوره قاجار


کشیدن خطوط تلگراف در دوره قاجار