امام خمینی: این چه مزخرفاتی است که مسعودی می‌نویسد


امام خمینی: این چه مزخرفاتی است که مسعودی می‌نویسد