امام خمینی: این چه مزخرفاتی است که مسعودی می‌نویسد


 

 

 

 

 

 

 


امام خمینی: این چه مزخرفاتی است که مسعودی می‌نویسد