رضاخان پهلوی در اتومبیل ، میدان حسن آباد تهران ، ۱۳۱۱


3552 بازدید

رضاخان پهلوی در اتومبیل ، میدان حسن آباد تهران ، ۱۳۱۱