20 شهریور 1389

رضاخان پهلوی در اتومبیل ، میدان حسن آباد تهران ، ۱۳۱۱


رضاخان پهلوی در اتومبیل ، میدان حسن آباد تهران ، ۱۳۱۱