تهران خیابان فردوسی درب ورودی سفارت انگلیس


1876 بازدید


تهران خیابان فردوسی درب ورودی سفارت انگلیس