انتشار شایعه در مورد مرجعیت تقلید


شماره : 141/312تاریخ : 42/2/12

موضوع‌: انتشار شایعه در مورد مرجعیت تقلید

به‌طوری که از محافل مطبوعاتی و مجامع مذهبی کسب خبر گردیده است ظرف 48 ساعت اخیر در افواه عمومی شایع گردیده است که اعلی‌حضرت همایونی تلگراف به آیت‌الله حکیم مقیم عراق مخابره نموده و آن مشارالیه را به‌عنوان مرجع تقلید طرف خطاب قرار داده‌اند، ولی آیت‌الله حکیم در تلگراف جوابیه خویش متذکر گردیده است که وی از آیت‌الله خمینی تقلید می‌نماید و به این طریق مرجعیت خمینی را تصدیق و تأیید نموده است و انتشار این خبر در میان مردم موجب استحکام موقعیت خمینی گردیده و طرفداری عامه نسبت به او بیشتر جلب گردیده است‌.

در پرونده آیت‌الله خمینی بایگانی شود. 


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
انتشار شایعه در مورد مرجعیت تقلید