اعتراض به انتساب یک بهایی به سمت رئیس ستاد نیروی زمینی ارتش


سند گزارشی از منبع ساواک درباره ارتشبد جعفر شفقت پس از رسیدن بـه مـقام‌ ریاست ستاد نیروی زمینی ارتش است. ظاهرا انتساب او به این سمت مهم با نارضایتی افسران ارتش روبرو شده چرا که آنها معتقد بودند نباید فردی راکه بهایی است به سمت حساس فرماندهی ستادنیروی زمینی ارتش منصوب کنند.

متن سند به شرح ذیل است:

گزارش‌ اطلاعات داخلی

موضوع:فعالیت فرقه بهائی شماره:1717 بخش 312

محل:تهران-ارتش‌ تاریخ‌ حادثه‌:...

عـطف بـه شـماره:پیرو گزارش قبلی تاریخ وصـول خـبر:5/6/42

مـنبع خبر:مامور ویژه‌ تاریخ‌ گزارش:6/6/42.

تقویم:ب 2

پیرو گزارشات قبلی در مورد تیمسار سرتیپ دکتر شفقت و وابستگی‌ مشار‌ الیه‌ به فرقه بهائی‌ بـه عـرض مـی‌رساند که با تحقیقات وسیع و موثقی که بعمل آمـده و تـحقیقات‌ مذکوره‌ مورد نهایت‌ وثوق و اطمینان می‌باشند.انتساب و وابستگی نامبرده به فرقه بهائی تایید‌ گردیده‌ و ضمنا‌ مشار الیه از جمله افـراد مـعدود و مـتنفذی است که بهائیان ایران مانند دکتر ایادی پزشک‌‌ مخصوص‌ اعـلیحضرت‌ همایونی به وجودش افتخار و مباهات می‌کنند و به نفوذ و قدرتش اتکا دارند.و عملا‌ هم‌ دیده می‌شود که از همان بـدو انـتساب وی بـه ریاست ستاد[نیروی زمینی]ارتش، افسران وابسته‌ به اقلیت‌ مذهبی‌ بهائی در تظاهر بـه دیـانت خویش بی‌پروائی بیشتری نشان می‌دهد و اغلب از‌ فرماندهان‌ و افسران ارتش هم که روی اصل شیوع‌ و تواتر‌ به‌ وابـستگی رئیـس سـتاد ارتش به فرقه‌ بهائی‌ اطلاع‌ حاصل کرده‌اند از انتقاد و تنقید نسبت به ایـن قـبیل افـسران خودداری می‌نمایند و حتی‌‌ موجب‌ گردیده است که جلسات بحث‌ و مناظره‌ مذهبی که‌ افسران‌ در‌ آنـها شـرکت مـی‌نمایند گرمی و حرارت بیشتری‌ پیدا‌ نمایند.و ضمنا در میان افسران ارتش و همچنین محافل خارج از ارتش در‌ مـوارد‌ بـحث و انتقاد از این انتصاب و تنقید‌ از مسلط نمودن یک‌ شخصیت‌ ضد مذهبی‌ از نظر مسلمانان‌ بـر‌ یـکی از پسـت‌های حساس مملکت چنین استدلال می‌گردد که اعلیحضرت‌ به دو نظر‌ اولا‌ نشان دادن عکس العمل حاد‌ و ضـمنا‌ بـی‌سر‌ و صدائی در برابر‌ نفوذ‌ و اقتدار روحانیون و تخویف و مومن‌ نمودن‌ جامعه روحانیت تشیع و دوما بـه ایـن جـهت تامین آسودگی‌ خاطر خویش از مداخله متصدی‌ حساسترین‌ مشاغل و مقامات نظامی در امر سیاست‌ که‌ در مذهب‌ بـهائیت‌ نـهی‌ و منع گردیده است این‌ شخصیت معروف و انگشت نمای بهائی را بدین‌ سمت مـنصوب فـرمودند و نـیز تذکر این نکته را‌ نیز‌ در پایان گزارش معروضه خویش ضروری‌‌ می‌داند‌ که‌ چنانچه‌ مدرک‌ کتبی هـم جـهت‌ اثـبات‌ انتساب تیمسار مورد نظر به فرقه بهائی مورد لزوم باشد چون قبل از تـصدی شـغل خطیر‌ ریاست‌ ستاد‌ ارتش نامبرده نیز در پاره‌ای از جلسات‌ بحث‌ و مناظره‌ و ایراد‌ کنفرانس‌ در‌ مجامع خصوصی بهائیان رسـما شـرکت می‌نموده و محفل و یا لجنه‌ها ضمن دعوت شرکت‌کنندگان در این مجالس اسامی کنفرانس‌دهندگان را نـیز مـتذکر می‌گردیده‌اند.دعوتنامه‌هایی نیز وجود دارد که نام‌ تـیمسار دکـتر شـفقت در آنها مذکور می‌باشد. و این دعوتنامه‌ها در اختیار بـعضی از بـهائیان هست که در صورت پیش آمدن ضرورت می‌توان‌ با کمی تحمل زحمت برخی از آنـها را‌ بـدست‌ آورد.9/6/42

تعداد نسخه:5 نسخه

گیرندگان:3 نـسخه در بـخش-اداره دوم-اداره سوم

بـخش 314 در اجـرای اوامـر مدیریت کل اقدام شود.7/6/42

عیانا در اجـرای پیـ‌نوشت مدیرکل به‌ بخش‌ 312 جهت جمع‌آوری مدارک مورد لزوم ارائه می‌شود.17/6

این مدارک مورد لزوم اسـت پس از جـمع‌آوری نتیجه ارائه شود تا به عرض‌ مـقامات‌ مسئول برسد.6/6

در تاریخ 71‌/6/42‌ بـرای جـمع‌آوری مدارک تحویل آقای نشاطبخش 312 گـردید و تـا این تاریخ 11/9/42

نتیجه داده نشده است و چون پرونده را از بایگانی می‌خواستند لذا‌ تحویل‌ بایگانی گردید/11/9/42‌

ضـمنا‌ بـه بخش 314 ارائه شد تا در صورت امـکان اقـدام شـود/

در ضمن در سند دیگری که در سال 1352 یعنی ده سال بعد از سند اول، توسط ساواک تهیه شده خلاصه ای از مشخصات پرسنلی و مدارج نظامی جعفر شفقت و دوره های آموزشی که طی کرده ، ارائه شده است .

متن این سند به شرح ذیل :

«بیوگرافی تیمسار ارتشبد جعفر شفقت

1-درجه:ارتشبد

2-نام:جعفر‌

3-نام‌ خانوادگی:شفقت

غـیر نـظامی:دوره کامل دبیرستان-دوره انشکده حقوق قضائی-دکـترای‌ حـقوق از پاریس دوره زبـان فـرانسه از پاریـس

4-تحصیلات:

نظامی:دانشکده افـسری-دانشکده تکمیلی پیاده کشور فرانسه-(برابر‌ با‌ دوره عالی‌ پیاده ایران)-دانشگاه جنگ-دانشگاه جنگ فـرانسه(مـعادل با دوره عالی فرماندهی‌ و ستاد مشترک).

5-مـراحل درجـاتی:

سـتوان‌ دوم 1/7/2494[1314]

سـتوان یـکم 1/1/2496[1316]

سروان 1/1/2500[1320]

سرگرد‌ 1/1/2504‌[1324‌]

سـرهنگ 2 1/1/2507[1327]

سـرهنگ 1/1/2509[1329]

سرتیپ 1/7/2516[1336]

سرلشگر 1/7/2520[1340]

سپهبد 1/7/2523[1243]

ارتشبد 29‌/6/‌‌2532‌[1352]

6-مشاغل:

فرمانده گروهان

معاون گارد سلطنتی

فرمانده گارد شاهنشاهی

رئیس دایره 3 دفـتر‌ نـظامی‌ شـاهنشاهی‌»

حسین فردوست در کتاب ظهور و سقوط پهلوی درباره او می‌نویسد:

«از نظر معلومات نظامی کمتر از متوسط بود.با هوش نبود هرچند زرنگی‌های کوچک و در سطح فهم خود داشت‌. او افسر سالمی هم نبود و چندین بار سوء استفاده مالی کرد ولی دنبال نشد. آن طور که شنیدم شفقت پس از پیروزی انقلاب مدتی تمارض کرد و در خانه بود و پس از چندی به طور پنهانی ایران را ترک کرد.»
 


اعتراض به انتساب یک بهایی به سمت رئیس ستاد نیروی زمینی ارتش