یک مرغ، یک پا !...


یک مرغ، یک پا !...
با وجود تعیین مهندس بازرگان از سوی امام خمینی به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت و حمایت اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران از این دولت، شاپور بختیار همچنان دولت خود را قانونی می‌داند!«یک مملکت، یک دولت، یک مرغ، یک پا!...»