آیت الله کاشانی: ملت ایران از روابط با دولت انگلیس جز زیان چیزی ندیده است


آیت الله کاشانی: ملت ایران از روابط با دولت انگلیس جز زیان چیزی ندیده است
روزنامه اطلاعات - 28 مهر 1331آیت الله کاشانی : هرچه از این دولت(انگلیس) کنارتر باشیم، زیان آنها کمتر به ما میرسد.

آیت الله کاشانی با تشخیص نظام سلطه بین المللی که مصداق روشن آن در دهه 1330 استعمارگر انگلیس بود ضرورت مراقبت از دسیسه های انگلیسی را تاکید می کند و بر این اساس هرچه دور تر بودن از استعمارگر پیر را به نفع مسلمانان جهان می داند