دستور مراقبت همه جانبه ساواک از آیت الله فلسفی


2171 بازدید

دستور مراقبت همه جانبه ساواک از آیت الله فلسفی


درباره : شیخ محمد تقى فلسفى بازگشت بشماره 21391/20 ه 12 ـ 2/3/37

از : 312 تاریخ 11/3/57

به : 20 ه 12 شماره : 3077/312



با توجه به اینکه به نامبرده بالا توجه داده شده این جلسات را دیگر دائر نکند و در منزل خیابان زعفرانیه باشد خواهشمند است دستور فرمائید مراقبت نمایند عمل مینماید یا خیر. از او مراقبت همه جانبه معمول و نتیجه را به موقع به این اداره کل اعلام دارند.



مدیر کل اداره سوم

ثابتى

از طرف عطارپور



محترما باستحضار میرساند

در حال حاضر از منبع 1585 در مورد منزل شهر و شمیران وى استفاده و اخبار مکتسبه بموقع باستحضار رسیده و منابع در اینمورد توجیه شده‏اند در صورت تصویب نامه‏اى در مورد نامبرده بسازمان شمیران ارسال گردد.

11/3/37

گوینده ـ قیدر

گیرنده ـ علاء الدینى

ساعت 1125 روز 11/3/37

در بدو امر باید در جریان............شرح لازم بسازمان شمیران ابلاغ نمائید.

محترما بعرض میرسد قبلاً هم دستور مراقبت به بخش 12 ابلاغ گردیده است. 11/3