14 آذر 1394

دستور مراقبت همه جانبه ساواک از آیت الله فلسفی


دستور مراقبت همه جانبه ساواک از آیت الله فلسفی


درباره : شیخ محمد تقى فلسفى بازگشت بشماره 21391/20 ه 12 ـ 2/3/37

از : 312 تاریخ 11/3/57

به : 20 ه 12 شماره : 3077/312با توجه به اینکه به نامبرده بالا توجه داده شده این جلسات را دیگر دائر نکند و در منزل خیابان زعفرانیه باشد خواهشمند است دستور فرمائید مراقبت نمایند عمل مینماید یا خیر. از او مراقبت همه جانبه معمول و نتیجه را به موقع به این اداره کل اعلام دارند.مدیر کل اداره سوم

ثابتى

از طرف عطارپورمحترما باستحضار میرساند

در حال حاضر از منبع 1585 در مورد منزل شهر و شمیران وى استفاده و اخبار مکتسبه بموقع باستحضار رسیده و منابع در اینمورد توجیه شده‏اند در صورت تصویب نامه‏اى در مورد نامبرده بسازمان شمیران ارسال گردد.

11/3/37

گوینده ـ قیدر

گیرنده ـ علاء الدینى

ساعت 1125 روز 11/3/37

در بدو امر باید در جریان............شرح لازم بسازمان شمیران ابلاغ نمائید.

محترما بعرض میرسد قبلاً هم دستور مراقبت به بخش 12 ابلاغ گردیده است. 11/3