پرداخت جیره و مواجب به سید ضیاء الدین طباطبایی از سوی کنسولگری ایران در فلسطین


شرحی از نحوه پرداخت جیره و مواجب به سید ضیاء الدین طباطبایی از سوی کنسولگری ایران در فلسطین در اردیبهشت 1317


مرکز اسناد موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
پرداخت جیره و مواجب به سید ضیاء الدین طباطبایی از سوی کنسولگری ایران در فلسطین