فرار شاه و فرح از ایران


طلیعه پیروزی انقلاب اسلامی، با فرار شاه نمایان شد

 


فرار شاه و فرح از ایران
نامه تشویقی برای درخواست نشان افتخار برای شکنجه گر

نامه تشویقی برای درخواست نشان افتخار برای شکنجه گر

نامه تشویقی برای درخواست نشان افتخار برای شکنجه گر