مزار شهیدِ انقلاب


مزار شهیدِ انقلاب
اکنون ملت آگاهانه بپاخواسته است...مزار شهید رضا حاجی بهرامی

تاریخ تولد: 5 آذر 1334

محل تولد: تهران

محل شهادت: تهران، چهارراه سرچشمه

تاریخ شهادت: 12 آذر 1357

دانشجوی رشته مهندسی صنایع در دانشگاه علم و صنعت