بازداشت شهید مطهری در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲


تاریخ سند: ۱۵ خرداد ۱۳۴۲

 

محرمانه

موضوع: مرتضی مطهری فرزند محمدحسین

‌نامبرده بالا در تاریخ ۴۲/۳/۱۵ به اتهام اقدام بر ضد امنیت داخلی مملکت دستگیر و در حال حاضر در زندان شهربانی کل کشور بازداشت می‌باشد. علیهذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به صدور قرار بازداشت مشارالیه اقدام مقتضی معمول و نتیجه را به این سازمان اعلام نمایند.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور - سرلشگر [حسن]پاکروان

 

 

برای مطالعه اسناد بیشتر درباره استاد شهید مرتضی مطهری به اینجا مراجعه فرمایید


بازداشت شهید مطهری در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲