روایت فرار شاه توسط نزدیک‌ترین روزنامه به او


1654 بازدید

«ملت رفتن شاه را جشن گرفت» این تیتر یک روزنامه آیندگان بود که توسط داریوش همایون (که بیش از هر چیز به دوره وزارت اطلاعات و جهانگردیش مشهور است) تأسیس شد؛ ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ خبر «سفر شاه و شهبانو به مصر» را طبق ادبیات معمول خود مخابره کرده بود اما روز بعد، پس از مشاهده واکنش گسترده مردم و احساس ملموس تغییر جدی معادلات، ناگزیر شد ادبیات خود را با شرایط کشور نزدیک کند.
این تیتر، جمله علی دشتی (مسئول ممیزی در دوره رضاشاه و سناتور دوره محمدرضاشاه) را به یاد می‌آورد که با اشاره به محبوبیت محمدرضا در دوره کاستن نسبی از اختناق دوره پدرش، می‌نویسد: «شما شاهی را، که ... هنگام مراجعت‌ از‌ سفر او را در آغوش می‌گیرند، مقایسه کنید با شاهی که هنگام‌ ترک‌ وطـن مـردم دسته دسته به خـیابان‌ها بـریزند‌ و فریاد‌«شاه‌ رفت،شاه رفت»سردهند. و برای این‌که چنان‌ محبوبیت‌ و مقبولیتی بدین درجه از نفرت و بیزاری مبدل شود هنر و نبوغ فوق العاده لازم‌ است‌.» (دشتی، علی، عوامل سقوط (۱۳۸۱)، تهران: قلم آشنا، صص ۱۷۰-۱۷۱)

 

 


روایت فرار شاه توسط نزدیک‌ترین روزنامه به او