سفر مارگارت تاچر به تهران در سال 1357


سفر مارگارت تاچر به تهران در سال 1357
سفر مارگارت تاچر، رهبر حزب محافظه‌کار انگلیس به تهران؛ 8 اردیبهشت 1357


نشسته سالارالدوله

نشسته سالارالدوله