حضور پرشور زنان در دوران انقلاب اسلامی


حضور پرشور زنان در دوران انقلاب اسلامی
در جریان مبارزات مردم ایران علیه نظام شاهنشاهی زنان همدوش مردان به صحنه مبارزه در خیابان وارد شدند. حضور زنان در متن مبارزه با شاه آن هم از طریق حضور گسترده در تظاهرات خیابانی با مخالفت جریانی روبرو بود که معتقد بودند زنان فقط باید در خانه بمانند. اما امام خمینی با تقدیر از حضور زنان در مبارزات انقلاب اسلامی، در عمل نگرش بسیاری را نسبت به حضور زنان در جریان انقلاب اسلامی، تغییر داد.

در عکس هایی که مشاهده می‌کنید حضور انبوه زنان مبارز ایرانی را در تظاهرات علیه رژیم پهلوی در مقاطع مختلف تاریخی نشان می دهد.