آیت الله سعیدی: ایشان(امام خمینی) فرمودند، میخواهم مقام روحانیت را به مردم بشناسانم


آیت الله سعیدی: ایشان(امام خمینی) فرمودند، میخواهم مقام روحانیت را به مردم بشناسانم