تسخیر سفارت اسرائیل در تهران


تسخیر سفارت اسرائیل در تهران
تسخیر سفارت اسرائیل در تهران به دست انقلابیون؛ 22 بهمن 1357