اعطای نشان همایونی به محکوم دادگاه به جرم دزدی !


اعطای نشان همایونی به محکوم دادگاه به جرم دزدی !
به : 324تاریخ : 14/1/54
از : 20 هـ 15شماره : 55036/20 هـ 15
موضوع : آموزش و پرورش
موفقیان معاون برکنار شده وزارت آموزش و پرورش در دادگستری به یک سال زندان محکوم شده است و به این صورت سوء استفاده او با مشارکت عده‌ای از همکارانش مسلم شده است‌.
نظریه شنبه‌: مطلب جالب اینکه در همان سالی که پرونده سوءاستفاده موفقیان به دادگستری رفته و به اتهام دزدی محکوم شده‌، به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش وقت برای او در همان سال پیشنهاد نشان از دربار شده و به او نشان همایونی اهدا گردیده است‌. دادن نشان همایونی به کسی که در همان زمان مشغول دزدی و سوء استفاده بوده از عمل سوء استفاده او بدتر بوده و سوء اثر بیشتری در محافل فرهنگی ایجاد کرده است‌.
نظریه سه شنبه‌: ضمن تائید نظریه شنبه در مورد سوء استفاده موفقیان قبلاً گزارشات متعددی به ستاد ارسال گردیده است‌. تابان