نمونه ای از مکاتبات استاندار فارس در خصوص نحوه برخورد با قشقایی ها


55 بازدید
قشقایی ها

نمونه ای از مکاتبات استانداری هفتم ( فارس ) با دربار در خصوص نحوه برخورد با قشقایی ها


مرکز اسناد موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
نمونه ای از مکاتبات استاندار فارس در خصوص نحوه برخورد با قشقایی ها