اسناد ساواک درباره فراماسون بودن ذبیح الله قربان


ذبیح الله قربانی بهایی زاده ای که سالهای عمر خود را در خدمت رژیم پهلوی گذراند آموزش دیده در سازمان جاسوسی ام آی سیکس انگلیس و تربیت یافته در دانشگاه بیروت و یکی از رهبران ذی نفوذ جریان ماسونی در ایران نمونه دقیقی از حزب سیاسی بهاییت است. این جریان سیاسی تلاش دارد اعضای سازمان سیاسی خود را به عنوان یک باور مذهبی به جهانیان معرفی کند. درحالی که عضویت بهائیان امثال ذبیح الله قربان در جریانات مخفی سیاسی مانند فراماسون ها و پیوند آنها با مراکز اطلاعاتی و امنیتی در سالهای طولانی این نکته را به اثبات می رساند که بهاییت یک فرقه مذهبی نیست بلکه یک حزب سیاسی وابسته به قدرتهای سلطه جو است .آنها فقط از پوشش اعتقادی برای پیشبرد اهداف خود بهره می گیرد .


اسناد ساواک درباره فراماسون بودن ذبیح الله قربان