14 فروردین 1400

اسناد ساواک درباره فراماسون بودن ذبیح الله قربان


ذبیح الله قربانی بهایی زاده ای که سالهای عمر خود را در خدمت رژیم پهلوی گذراند آموزش دیده در سازمان جاسوسی ام آی سیکس انگلیس و تربیت یافته در دانشگاه بیروت و یکی از رهبران ذی نفوذ جریان ماسونی در ایران نمونه دقیقی از حزب سیاسی بهاییت است. این جریان سیاسی تلاش دارد اعضای سازمان سیاسی خود را به عنوان یک باور مذهبی به جهانیان معرفی کند. درحالی که عضویت بهائیان امثال ذبیح الله قربان در جریانات مخفی سیاسی مانند فراماسون ها و پیوند آنها با مراکز اطلاعاتی و امنیتی در سالهای طولانی این نکته را به اثبات می رساند که بهاییت یک فرقه مذهبی نیست بلکه یک حزب سیاسی وابسته به قدرتهای سلطه جو است .آنها فقط از پوشش اعتقادی برای پیشبرد اهداف خود بهره می گیرد .


اسناد ساواک درباره فراماسون بودن ذبیح الله قربان