محوکردن نام محمدرضا پهلوی از سردر مسجد دانشگاه تهران


محوکردن نام محمدرضا پهلوی از سردر مسجد دانشگاه تهران
مردم به نشانه نفرت و انزجار، نام و نشان «پهلوی» را از جای جای این سرزمین محو می‌کنند...