اعتراض به سوء جریان انتخابات شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی


50 بازدید
انتخابات

اعتراض به سوء جریان انتخابات شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی

اعتراض به سوء جریان انتخابات شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی


شماره 163روزنامه باختر امروز مورخ 24 بهمن 1328