اعتراض به سوء جریان انتخابات شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی


1121 بازدید
انتخابات

اعتراض به سوء جریان انتخابات شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی

اعتراض به سوء جریان انتخابات شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی


شماره 163روزنامه باختر امروز مورخ 24 بهمن 1328