به زودی مرگ تو نزدیک گردد


تهیه و شرح سند از حمید قدس
948 بازدید
روحانیت پهلوی دوم

در دوران ستم شاهی یکی از شیوه های مرسوم مبارزه علیه شاه از طریق سرودن و قرائت اشعار در مجامع مذهبی در ایام محرم و صفر یا ماه رمضان بود. در سند پیش رو گزارش یک منبع ساواک را درباره شعر خوانی یکی از مبارزان علیه شاه مشاهده می کنید.

متن سند به شرح ذیل است: 

تاریخ : 44/2/14

موضوع‌: مجلس روضه‌خوانی در بخش 4 تکیه خواجو

امروز سه‌شنبه 44/2/14 مجلس سوگواری در تکیه خواجو برقرار گردید. آقای حسین خادمی و شیخ محمود سالک به منبر رفتند. بعد از ایشان یک نفر که نامش بعداً به عرض خواهد رسید و نوحه‌خوان می‌باشد پای منبر آمد و بنای مرثیه‌خوانی را گذاشت واشعار بسیار زننده‌ای خواند.

من جمله یکی دو تای آن را که به علت تکرار یادداشت نموده‌ام به عرض می‌رسانم‌. نامبرده پس از گوشه و کنایه گفت‌:

اجل چون دامنت را سخت گیرد                     ز چنگت ملک و تاج و تخت گیرد

شهاگر تخت و ملک و تاج داری                     مکان بر روی تخت عاج داری

بزودی مرگ تو نزدیک گردد                         حیاط عمر تو تاریک گردد

چون اشعار قرائت می‌کند، این گونه افراد [را] می‌گذارند آخر برنامه می‌آیند و شعر می‌خوانند و زنها و عده‌ای را پس از [اینکه] واعظین رفتند به بهانه چای دادن نگاه می‌دارند و از نوار در این گونه موارد استفاده نمی‌شود. بهتر است نواری که گرفته می‌شود از اول تا آخر مجلس گرفته شود.

آقای ثنا این نوحه‌خوان چه شخصی بوده است و به سرهنگ رسایی‌... او را دستگیر کنند و به ساواک بفرستد.

اطلاع داده شد، دستگیر شود.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
به زودی مرگ تو نزدیک گردد