دو نمای قدیمی از ضلع جنوبی مسجد سپهسالار - مدرسه عالی شهید مطهری


2361 بازدید


دو نمای قدیمی از ضلع جنوبی مسجد سپهسالار - مدرسه عالی شهید مطهریدر دهه 1340