دو نمای قدیمی از ضلع جنوبی مسجد سپهسالار - مدرسه عالی شهید مطهری


1593 بازدید


دو نمای قدیمی از ضلع جنوبی مسجد سپهسالار - مدرسه عالی شهید مطهری
در دوره قاجار