دو نمای قدیمی از ضلع جنوبی مسجد سپهسالار - مدرسه عالی شهید مطهری


1666 بازدید


دو نمای قدیمی از ضلع جنوبی مسجد سپهسالار - مدرسه عالی شهید مطهریدر دهه 1340
در دوره قاجار