23 فروردین 1400

دو نمای قدیمی از ضلع جنوبی مسجد سپهسالار - مدرسه عالی شهید مطهریدو نمای قدیمی از ضلع جنوبی مسجد سپهسالار - مدرسه عالی شهید مطهریدر دهه 1340