تشییع جنازه حسنعلی منصور از مقابل مجلس شورای ملی


4663 بازدید

تشییع جنازه حسنعلی منصور از مقابل مجلس شورای ملی