06 بهمن 1395

تشییع جنازه حسنعلی منصور از مقابل مجلس شورای ملی


تشییع جنازه حسنعلی منصور از مقابل مجلس شورای ملی