آیت الله سعیدی: او(امام خمینی) مرد احساسات نیست؛ مرد عقل و دین است


آیت الله سعیدی: او(امام خمینی) مرد احساسات نیست؛ مرد عقل و دین است