ابراهیم حکیمی که فبل از شهریور ۱۳۲۰ پانزده بار به وزارت و پس از آن سه بار به نخست وزیری رسید .


1558 بازدید


ابراهیم حکیمی که فبل از شهریور ۱۳۲۰ پانزده بار به وزارت و پس از آن سه بار به نخست وزیری رسید .