11 اردیبهشت 1400

ابراهیم حکیمی که فبل از شهریور ۱۳۲۰ پانزده بار به وزارت و پس از آن سه بار به نخست وزیری رسید .ابراهیم حکیمی که فبل از شهریور ۱۳۲۰ پانزده بار به وزارت و پس از آن سه بار به نخست وزیری رسید .