انتقال شهید بهشتی به زندان اوین


1835 بازدید

انتقال شهید بهشتی به زندان اوین
سند زیر از بازداشت شهید بهشتی توسط مأموران ساواک حکایت دارد.