انتقال شهید بهشتی به زندان اوین


2457 بازدید

انتقال شهید بهشتی به زندان اوین
سند زیر از بازداشت شهید بهشتی توسط مأموران ساواک حکایت دارد.