05 تیر 1390

انتقال شهید بهشتی به زندان اوین


انتقال شهید بهشتی به زندان اوین
سند زیر از بازداشت شهید بهشتی توسط مأموران ساواک حکایت دارد.