جلوگیری ساواک از تدریس استاد مطهری در دانشگاه تهران


«تدریس نامبرده بالا در دانشکده الهیات و سایر دانشکده‌ها از نظر سیاسی به مصلحت نمی‌باشد. مدیرکل اداره سوم - مقدم»


جلوگیری ساواک از تدریس استاد مطهری در دانشگاه تهران