دیدار علما و مردم با امام خمینی پس از آزادی از حصر


1383 بازدید

دیدار علما و طلاب و مردم با امام خمینی در منزل شخصی ایشان، پس از آزادی از حصرپس از آزادی امام خمینی از حصر و ورود ایشان به شهر قم در شبانگاه 15 فروردین 1343، به سرعت خبر آن در شهر قم و سپس در سراسر ایران پیچید و علما و طلاب و مردم شهر قم و دیگر شهرها دسته دسته به دیدار ایشان شتافتند.


دیدار علما و مردم با امام خمینی پس از آزادی از حصر
استقلال، آزادی ، جمهوری اسلامی

استقلال، آزادی ، جمهوری اسلامی