رضاخان به اتفاق جمعی ازفرماندهان و افسران روسی و ایرانی در قزاقخانه


 رضاخان به اتفاق جمعی ازفرماندهان و افسران روسی و ایرانی در قزاقخانه
رضا خان به اتفاق جمعی از فرماندهان و افسران روسی و ایرانی در قزاقخانه

اشخاصی که در تصویر حضور دارند:

رضاخان ،آیرم ، محمود- امیرطهماسبی ، عبدالله-والی (سردار همایون) ، وتعدادی دیگراز روس هاکه شناسایی نشدند