شناسنامه رضاخان که در سال 1299 صادر گردید


شناسنامه رضاخان که در سال 1299 صادر گردید

 


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
شناسنامه رضاخان که در سال 1299 صادر گردید