وزیر اقتصاد، سهامدار کارخانه جیپ‌


2164 بازدید

وزیر اقتصاد، سهامدار کارخانه جیپ‌
تاریخ: 21/4/44
موضوع: شرکت دکتر عالیخانی وزیر اقتصاد در کارخانه جیپ

بین بعضی از نمایندگان مجلس شورای ملی گفته می‌شود که دکتر علی‌نقی عالیخانی وزیر اقتصاد از جمله سهامداران کارخانه جیپ در تهران می‌باشد و برادر ایشان نیز که یک نفر مهندس و سابقه فعالیت چپی و زندانی شدن دارد در کارخانه مزبور مشغول کار بوده و حقوق قابل توجهی دریافت می‌نماید.
نمایندگان مزبور همچنین عقیده دارند موضوع خرید اتومبیل جیپ برای ادارات دولتی که لایحه آن اخیراً توسط دولت آقای هویدا به مجلس داده شده بر حسب درخواست دکتر عالیخانی و تبانی قبلی با صاحبان کارخانه مونتاژ جیپ (جیب اخوان) بوده است.
علی‌اکبر صفی‌پور نماینده مجلس شورای ملی ضمن یک صحبت خصوصی اظهار داشته هنگام طرح لایحه فوق‌الذکر در جلسه علنی مجلس شورای ملی مطالبی دال بر سوءاستفاده عده‌ای که ذینفع در قرارداد بوده‌ا ند اظهار خواهد نمود.
نظریه رهبر عملیات:
موضوع خریداری اتومبیل جیپ و جیپ‌لندور کماکان مورد بحث عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای ملی به شرح گزارشات تقدیمی قبلی می‌باشد.