وزیران ماسون!


1919 بازدید

وزیران ماسون!
به: 323 تاریخ: 14/12/47

از: 20 هـ 5 شماره: 44529/20 هـ 5

موضوع: کتاب فراماسونری

2 روز قبل جلد سوم کتاب (کتاب فراموشخانه یا تاریخ فراماسونری در ایران) که وسیله اسماعیل رائین مدیر خبرگزاری (آسوشیتدپرس در ایران) ترجمه و در کشور ایتالیا به زبان فارسی چاپ شده است منتشر شد. قیمت این کتاب 500 ریال بود صفحات آن به وسیله کاغذ قرمز صفحه‌بندی شده است. در این کتاب اساسی افراد ایرانی که جزء باند فراماسونری انگلیسی هستند بشرح زیر است:

1ـ دکتر سیدحسن امامی امام جمعه تهران 2ـ مهندس جعفر شریف‌امامی رئیس مجلس سنا 3ـ منوچهر پرتو وزیر دادگستری 4ـ مهندس روحانی وزیر آب و برق 5ـ دکتر هوشنگ نهاوندی رئیس دانشگاه پهلوی 6ـ دکتر منوچهر تسلیمی معاون وزارت اطلاعات 7ـ دکتر باقر عاملی وزیر اسبق دادگستری 8ـ دکتر امیرحسن شیخ‌نیا مستشار دادگاههای استان مرکز 9ـ دکتر محمد مصدق (از ایشان فقط نام برده و هم عکس مشارالیه چاپ نشده) 10ـ دکتر احمد متین دفتری سناتور 11ـ القانیان 12ـ ثابت پاسال 13ـ جمشید اردلان مدیرکل اداری دادگستری، 14ـ حافظی معاون دادسرای تهران

ضمناً اسامی تعداد دیگر از افراد ایرانی برده شده و عکس آنها در حال پوشیدن لباس و نصب نشان فراماسونری چاپ شده است به‌طوری که شایع است اقدام به جمع‌آوری این کتابها از طرف دولت شده و اسماعیل رائین نیز توقیف گردیده است. تعداد کتابهایی که جمع‌آوری شده است 200 جلد است بقیه را مردم خریداری کرده‌اند.

مترجم کتاب ادعا نموده اصل کلیه مدارکی که چاپ کرده موجود است و حاضر است در اختیار هر کسی که بخواهد بگذارد.

رونوشت برابر اصل است. اصل در 221518 جلد 37