یک زن، یک خیابان، یک انقلاب


یک زن، یک خیابان، یک انقلاب
در روز 22 بهمن 1357 نیز، زنان پابپای مردان در مبارزه شرکت داشتند و کمترین کارشان این بود که مهمات را به موقع به انقلابیون برسانند. سنگری که در جلوی دانشگاه تهران در خیابان انقلاب ایجاد شده بود تا ماهها بعد از پیروزی انقلاب نیز بصورت نمادین برپا بود. بعدها چادر صحرایی جلوی درب اصلی دانشگاه تهران محلی برای فروش کتاب و بحث‌های سیاسی روز شده بود.