ذوب آهن و انگلیس


در این سند به علافمندی انگلیس در سرمایه گذاری در صنعت ذوب آهن اشاره رفته است


ذوب آهن و انگلیس