منصور روحانی و منوچهر آزمون


3952 بازدید

منصور روحانی و منوچهر آزمون
منصور روحانی وزیر کشاورزی (سمت راست) و منوچهر آزمون وزیر اوقاف کابینه امیرعباس هویدا