02 فروردین 1386

منصور روحانی و منوچهر آزمون


منصور روحانی و منوچهر آزمون
منصور روحانی وزیر کشاورزی (سمت راست) و منوچهر آزمون وزیر اوقاف کابینه امیرعباس هویدا